SKA - vårt Systematiska KvalitetsArbete

All personal på skolan arbetar med utvecklingsområden, som fastställs gemensamt inför varje läsår och under rektors ledning. Samtliga utvecklingsområden återfinns i en handlingsplan, som innefattar mål, målkriterier och aktiviteter för varje område. Skolans SKA följs upp varje månad och utvärderas fyra gånger per år. Rektor/VD analyserar och rapporterar SKA till huvudmannen. 
Utvecklingsområden för skolan och fritidshemmet läsåret 2020-2021 är:

  • Heldagslärande och samarbete skola-fritids,
  • Det kollegiala lärandet,
  • Digitalisering
  • Kommunikation