SKA - vårt Systematiska KvalitetsArbete

All personal på skolan arbetar med utvecklingsområden, som fastställs gemensamt inför varje läsår och under rektors ledning. Samtliga utvecklingsområden återfinns i en handlingsplan, som innefattar mål, målkriterier och aktiviteter för varje område. Förskolornas SKA följs upp varje månad och utvärderas fyra gånger per år. Rektor analyserar och rapporterar SKA till huvudmannen. 
Utvecklingsområden för våra förskolor läsåret 2020-2021 är:

  • Språkutveckling
  • Digitalisering
  • Kommunikation
  • Konst och vetenskap