Trygghet och studiero

Trygghet och studiero är två sidor av samma mynt. Utan trygghet ingen studiero, utan studiero ingen trygghet. Båda är förutsättningar för god inlärning och utvecklande social samvaro. 

 

Alla barn och elever i förskola, skola och fritidshem på Da Vinciskolan ska känna sig trygga. Vi har nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkande behandling. Hos oss är alla lika viktiga.

 

Alla pedagoger och lärare på Da Vinciskolan arbetar utifrån ståndpunkten att vara goda förebilder. Tillsammans med barn, elever och vårdnadshavare har vi ett gemensamt ansvar att följa och agera utifrån vår skolas vision.På Da Vinciskolan satsar vi därför på en trygg miljö i små klasser, närvarande vuxna i ett tillåtande klimat och många återkommande rutiner för att säkerställa tryggheten på skolan, såsom trygghetsvandringar och kompisprat på schemat. 

 

Vår plan mot diskriminerande och kränkande behandling följs upp och revideras varje höst. Skolans familjer hittar den på skolplattformen Meitner.