Rutiner vid synpunkter på utbildningen

Enligt 4 kap. 8§ skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Vem framför jag mina klagomål till?
Du har möjlighet att skicka in en klagomålsblankett till skolan direkt om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning. Vi rekommenderar att du i första hand framför ditt klagomål/din åsikt till ditt barns mentor på skolan. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår är du välkommen att vända dig till rektor så att verksamheten själv får möjlighet att agera. Du kan framföra ditt klagomål med hjälp av blanketten, som finns på SchoolSoft. Den ifyllda blanketten skickas via e-post eller med vanlig post till 

Rektor 
Da Vinciskolan
Ringvägen 50
133 35 Saltsjöbaden

Rektor kommer att vidarebefordra klagomålet till berörd personal och ärendet utredas, följas upp och dokumenteras. 
Behandling av personuppgifter sker enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Inom 10 arbetsdagar ska ärendet vara utrett. Ibland kan ett klagomål kräva längre tid för skolan att undersöka och då meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.