Rutiner vid synpunkter på utbildningen och förskolans kvalitetsarbete


I enlighet med den nya skollagen som trädde i kraft 1 juli 2011 omfattas nu även friskolor av delar av förvaltningslagen, då i huvudsak av de avsnitt som berör krav på ett aktivt kvalitetsarbete men också myndighetsutövning mot enskild.

Att utveckla verksamhetens kvalitet är ett ständigt pågående arbete på Da Vinciskolan. Av den nya skollagen framgår (2010:800 4 kap.) också att en viktig del av kvalitetsarbetet på enhetsnivå är att det bedrivs tillsammans med personal och elever samt vårdnadshavare. Det finns därför både organisation och resurser som underlättar utvecklingsarbetet både på huvudmannanivå och på förskoleverksamhetsnivå.

Kvalitetsarbetet syftar till att kontinuerligt förbättra verksamheten genom att identifiera nödvändiga förutsättningar samt vidta de åtgärder som krävs i arbetet mot att nå våra högt ställda mål. Detta görs bl.a. genom att beskriva nuläget med resultat- och övrig statistik, sätta mål inför den kommande perioden samt följa upp dessa kontinuerligt.

Da Vinciskolan/Förskolan planerar, följer upp och analyserar systematiskt verksamheten i förhållande till kommunala mål, krav och riktlinjer så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och resultat. Exempel på verktyg som används i vårt pågående kvalitetsarbete är: utvecklingssamtal med vårdnadshavare, medarbetarsamtal, intervjuer med barnen, utvärderingar vid terminsslut, externa utvärderingar, samt jämförelse av intern och offentlig statistik.

Av den nya lagen framgår också (4 kap. 8 § 2010:800) att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen på förskolan. Om det sedan vid uppföljning framkommer att det finns brister i verksamheten är huvudmannen skyldig att se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

För att kunna bli ännu bättre behöver vi återkoppling från dig som förälder. Om du har synpunkter på, eller vill överklaga ett av förskolan fattat beslut skall det därför göras skriftligt till Rektor. Tala om vilket beslut du överklagar och vilken ändring du begär. Motivera också varför du anser att denna ändring är nödvändig.
 


Rutiner om utökat behov av öppettider

Om vårdnashavaren har behov av längre öppettider än Da Vinciskolans förskola erbjuder är vi enligt gällande regelverk ålagda att ha verksamheten öppen mellan 06:30 och 18:00. Omsorg erbjuds till anmälda barn, under de dagar som verksamheten är stängd eller stänger tidigare. Detta gäller dag före röd dag, sommarstängda- och planeringsdagar. Anmäl ert behov av omsorg senast en månad innan gällande datum.